Wydawca treści Wydawca treści

Monitoring lasów HCVF

Krościenko 13.01.2017r 

Wyniki monitoringu lasów o szczególnych wartościach przyrodniczych i kulturowych (HCVF - High Conservation Value Forests) przeprowadzonego w Nadleśnictwie Krościenko w 2016 roku.


  1. HCVF 1. Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości przyrodniczych:

      HCVF 1.1 Obszary chronione

           HCVF 1.1.1 Obszary chronione - lasy w rezerwatach

         > Rezerwat „Nad Kotelniczym Potokiem"  (leśny) o pow. 24,80 ha  Leśnictwo Czarna Woda

         > Rezerwat „Biała Woda" (krajobrazowy) o pow. 27,99 ha – Leśnictwo Jaworki

         > Rezerwat „Wąwóz Homole" (krajobrazowy) o pow. 40,94 ha – L-ctwo Małe Pieniny

         > Rezerwat „Zaskalskie" (krajobrazowy) o pow. 18,81 ha – L-ctwo Małe Pieniny

         > Rezerwat „Wysokie Skałki" (krajobrazowy) o pow. 13,87 ha – L-ctwo Małe Pieniny

         > Rezerwat „Kłodne" (leśny) o pow. 88,88 ha – Leśnictwo Kłodne

         > Rezerwat „Pusta Wielka" (leśny) o pow. 3,31 ha – Leśnictwo Kłodne

         > Rezerwat „Niebieska Dolina" (leśny) o pow. 22,03 ha – Leśnictwo Łapsze

           HCVF 1.1.2 Obszary chronione – lasy w parkach krajobrazowych

> Popradzki Park Krajobrazowy –  razem 4092,32 ha  ( w tym pow. leśnej 4075,22ha) – Leśnictwa: Czarna Woda, Stare, Szczawnica,  Jaworki ,  Kłodne , Ochotnica.

 Efekt monitoringu: Stan przyrodniczy rezerwatów - przedmiot ochrony, dla którego zostały utworzone nie pogorszył się. W rezerwacie Zaskalskie – Bodnarówka w południowej części wystąpiło silne wydzielanie posuszu świerkowego, natomiast w rezerwatach: „Kłodne nad Dunajcem", „Pusta Wielka" oraz „Niebieska Dolina" występują pojedyncze złomy i wywroty bukowe. Rezerwaty są monitorowane przez terenową służbę leśną.

W Popradzkim Parku Krajobrazowym zakończono w 2016r. prace odnowieniowe na  powierzchniach powiatrołomowych powstałych po gwałtownych ulewach i silnych wiatrach w maju 2014r. Największe odnowione powierzchnie powstały na stokach Radziejowej w świerkowych drzewostanach w oddziałach 5, 28,29,30,37,38 oraz w oddziałach 68,  98, 109.

Na całym obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego w drzewostanach świerkowych w wyniku nasilonego występowania kornika sukcesywnie likwidowano ośrodki gradacji.

HCVF 1.2 Ostoje zagrożonych i ginących gatunków.

Aktualnie obie strefy ochronne  dla Puchacza i Orła Przedniego  są monitorowane. Na podstawie  nasłuchów  stwierdzono obecność w strefie ochronnej puchacza. 

 

2.   HCVF 2. Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub  globalnej:

           HCVF 2.1 Obszary Chronionego Krajobrazu (OChK)

> Południowo małopolski Obszar Chronionego Krajobrazu o pow. 3965,94 ha (w tym pow. leśna 3746,72 ha ) – Leśnictwa: Łapsze, Niedzica, Grywałd, Ochotnica, Małe Pieniny, oraz niewielka część powierzchni leśnictw: Szczawnica, Stare, Czarna Woda i Jaworki.

Efekt monitoringu:  Tereny leśne Nadleśnictwa wchodzące w skład obszarów chronionego krajobrazu bez widocznych zmian przyrodniczych. Na terenie leśnictwa Łapsze w pobliżu Potoku Kacwińskiego nadal występują każdym cieku wodnym- potoku stanowiska bobrów.

W przy grzbietowych partiach  masywu Lubania w Leśnictwie Grywałd i Ochotnica w wyniku nasilonego wydzielania się posuszu postępuje  rozpad świerczyn, trwają prace odnowieniowe i przebudowa drzewostanów na stabilne zgodne z siedliskiem.

 

3.   HCVF 3. Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy:

       HCVF 3.1 Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące:

Kod

Siedlisko

Pow. [ha]

% pow. N-ctwa

9180b

Jaworzyny zboczowe

0,30

0,004

9150

Ciepłolubne buczyny storczykowe

2,00

0,03

 

R-m:                  2,30

 

 

 

 

      

 

 

HCVF 3.2 Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy:

Kod

Siedlisko

Pow.[ha]

% pow. N-ctwa

9110-2

Kwaśne buczyny górskie

1403,31

17,63

9110-3

Żyzne jedliny karpackie

213,42

2,68

9130-3

Żyzne buczyny górskie

3953,41

49,67

91E0c

Łęgi i olszyny górskie

21,06

0,26

9170a

Grąd typowy

9,94

0,12

9410b

Świerkowe, św - jd i jodłowe bory dolnoreglowe

512,79

6,44

9410a

Bory górnoreglowe

28,81

0,36

 

R-m:           6142,74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efekt monitoringu: Stan przedmiotu ochrony w/w siedlisk nie pogorszył się .

W świerkowym borze górnoreglowym w dalszym ciągu występuje wydzielanie posuszu czynnego świerkowego, nie podejmuje się  działań z uwagi na reprezentatywny charakter drzewostanu.

W wyniku corocznej inwentaryzacji drewna martwego (leżącego i stojącego)  stwierdzono nieznaczny wzrost masy tego drewna w borze górnoreglowym, rezerwatach oraz na terenie pozostałych obszarów. 

 

4.   HCVF 4. Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych:

         Lasy glebochronne i wodochronne występujące na powierzchni 7131 ha

Efekt monitoringu: Stan przedmiotu ochrony - w/w lasów ochronnych nie pogorszył się.

 

  1. HCVF 6.1 Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności:

> Cmentarz rodziny Salamonów – w oddz. 225c

> Las Krzemieniny – oddz. 76 b – miejsce upamiętniające Żołnierzy Niezłomnych

> Kapliczka w Czarnej Wodzie – oddz. 30f

> Kapliczka na Czarnej Młace –  oddz. 105a

> Kapliczka przy Homolach –  oddz. 131d

> Kapliczka Św Michała – oddz. 225p

Efekt monitoringu: Stan przedmiotu ochrony - w/w obiektów nie pogorszył się. Teren wokół w/w obiektów jest także monitorowany i utrzymywany w czystości.

 

Szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji obiektów HCVF znajdują się na stronie:

http://rdlpkrakow.gis-net.pl/

 


Projekty środowiskowe

Ograniczenie populacji kornika drukarza w Nadleśnictwie Krościenko

Umowa nr 728/2009/Wn-06/OP-LE-LZ/D

W dniu 15-12-2009r. podpisana  została umowa nr 728/2009/Wn-06/OP-LE-LZ/D o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pn. „Ograniczenie populacji kornika drukarza na terenie górskich nadleśnictw w RDLP Kraków". Kwota dotacji wynosi 1 261 217,00 zł, a środki zaangażowane zostaną na przeciwdziałanie i zwalczanie zagrożeń ekosystemów leśnych w terminie od 01-01-2010r  do  31-12-2011r.

Cel powstania projektu

Od 2003 roku na terenie RDLP w Krakowie, w tym na terenie Nadleśnictwa Krościenko, obserwuje się proces wydzielania się świerka i osłabienia drzewostanów świerkowych w wyniku żerów kornika drukarza (Ips typographus).  Nadleśnictwo Krościenko zarządza 7662 ha lasów w tym ponad 2800 ha zajmują drzewostany świerkowe w wieku powyżej 20 lat, które w większości rosną na  niewłaściwych siedliskach lasu górskiego i są sukcesywnie przebudowywane. Od wielu lat drzewostany świerkowe nękane są szkodami od wiatru i suszy co także przyczynia się do wzrostu populacji zespołu kornika drukarza, a w konsekwencji zwiększa się wydzielanie posuszu.

Skala problemu zagraża ekologicznej trwałości nie tylko monokulturom świerkowych ale także drzewostanom z udziałem świerka zgodnym lub częściowo zgodnym z gospodarczym typem drzewostanu (GTD). Zachowanie drzewostanów świerkowych jest konieczne do czasu uzyskania pod ich osłoną upraw jodłowo – bukowo - świerkowych odpowiadających składem drzewostanom puszczy karpackiej regla dolnego, w których udział świerka nie będzie przekraczał 30%.

Zadania podjęte w projekcie w Nadleśnictwie Krościenko

W okresie od  2010 do 2011 r. na terenie Nadleśnictwa Krościenko był realizowany  projekt,  w ramach którego podejmowano  działania kompleksowe związane z ochroną zasobów leśnych, utrzymaniem trwałości i bioróżnorodności ekosystemów leśnych.

Podejmowane działania miały na celu ograniczenie liczebności kornika drukarza. Poniżej przedstawiamy efekty rzeczowe całego projektu :

·    Zakup i modernizacja sprzętu do zwalczania gradacji owadzich - pułapki feromonowe - 300 szt.

·    Zakup feromonów - 1800 szt/ 2 lata.

·    Obsługa i monitoring pułapek feromonowych    -  600 szt/ 2 lata.

·    Wyłożenie pułapek klasycznych wraz z korowaniem    - 140 szt/ 2 lata.

·    Wyznaczenie drzew trocinowych      -  4000 ha / 2 lata

·    Korowanie surowca zasiedlonego    -  10000 m3/ 2 lata

·    Sporządzenie map ognisk gradacyjnych w drzewostanach świerkowych.