Wydawca treści Wydawca treści

Wyniki monitoringu HCVF za 2017r

Wyniki monitoringu lasów o szczególnych wartościach przyrodniczych i kulturowych (HCVF - High Conservation Value Forests) przeprowadzonego w Nadleśnictwie Krościenko.

  1. HCVF 1. Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości przyrodniczych:

      HCVF 1.1 Obszary chronione

           HCVF 1.1.1 Obszary chronione - lasy w rezerwatach

         > Rezerwat „Nad Kotelniczym Potokiem"  (leśny) o pow. 24,80 ha  Leśnictwo Czarna Woda

         > Rezerwat „Biała Woda" (krajobrazowy) o pow. 27,99 ha – Leśnictwo Jaworki

         > Rezerwat „Wąwóz Homole" (krajobrazowy) o pow. 40,94 ha – L-ctwo Małe Pieniny

         > Rezerwat „Zaskalskie" (krajobrazowy) o pow. 18,81 ha – L-ctwo Małe Pieniny

         > Rezerwat „Wysokie Skałki" (krajobrazowy) o pow. 13,87 ha – L-ctwo Małe Pieniny

         > Rezerwat „Kłodne" (leśny) o pow. 88,88 ha – Leśnictwo Grywałd

         > Rezerwat „Pusta Wielka" (leśny) o pow. 3,31 ha – Leśnictwo Grywald

         > Rezerwat „Niebieska Dolina" (leśny) o pow. 22,03 ha – Leśnictwo Łapsze

           HCVF 1.1.2 Obszary chronione – lasy w parkach krajobrazowych

> Popradzki Park Krajobrazowy –  razem 4141,44 ha  ( w tym pow. leśnej 4075,22ha) – Leśnictwa: Czarna Woda, Stare, Szczawnica,  Jaworki ,  Kłodne , Ochotnica.

 Efekt monitoringu: Stan przyrodniczy rezerwatów - przedmiot ochrony, dla którego zostały utworzone nie pogorszył się.

W rezerwacie Zaskalskie – Bodnarówka oraz w południowej części „Wysokich Skałek” występuje dalsze wydzielanie posuszu świerkowego, natomiast w rezerwatach: „Kłodne nad Dunajcem”, „Pusta Wielka” oraz „Niebieska Dolina|” występują pojedyncze złomy i wywroty bukowe, które powstały po jesiennych huraganowych wiatrach (halny). Rezerwaty oprócz sprawowanego nadzoru przez terenową służbę leśną, są także stale monitorowane przez przedstawicieli RDOŚ w Krakowie.

W Popradzkim Parku Krajobrazowym zakończono w 2017r. prace odnowieniowe na  powierzchniach powiatrołomowych powstałych po gwałtownych ulewach i silnych wiatrach w maju 2014r. Wiatrołomy te przyczyniły się do zmiany krajobrazu na południowych stokach Radziejowej i Złomistego Wierchu na wysokości 1100-1200 m n.p.m. oraz przyśpieszyły okres przebudowy drzewostanów świerkowych.

Na całym obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego w drzewostanach świerkowych w wyniku nasilonego występowania kornika sukcesywnie likwidowano ośrodki gradacji.

 

HCVF 1.2 Ostoje zagrożonych i ginących gatunków.

Aktualnie obie strefy ochronne  dla Puchacza i Orła Przedniego  są monitorowane. Na podstawie  nasłuchów  stwierdzono obecność w strefie ochronnej puchacza. W strefie ochronnej Orła Przedniego nie stwierdzono obecności osobników dorosłych oraz młodych ptaków  w gnieździe.

 

2.   HCVF 2. Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub  globalnej:

           HCVF 2.1 Obszary Chronionego Krajobrazu (OChK)

> Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu o pow. 3834,59 ha (w tym pow. leśna 3746,72 ha ) – Leśnictwa: Łapsze, Niedzica, Grywałd, Ochotnica, Małe Pieniny, oraz niewielka część powierzchni leśnictw: Szczawnica, Stare, Czarna Woda i Jaworki.

Efekt monitoringu:  Tereny leśne Nadleśnictwa wchodzące w skład obszarów chronionego krajobrazu bez widocznych zmian przyrodniczych. Na terenie leśnictwa Łapsze w pobliżu Potoku Kacwińskiego nadal występują lokalne podtopienie lasu w wyniku działalności bobrów. 

W przy grzbietowych partiach  masywu Lubania w Leśnictwie Grywałd i Ochotnica w wyniku nasilonego wydzielania się posuszu postępuje  rozpad świerczyn, trwają dalsze  prace odnowieniowe.

3.   HCVF 3. Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy:

       HCVF 3.1 Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące:

HCVF 3.2 Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy:

Efekt monitoringu: Stan przedmiotu ochrony w/w siedlisk nie uległ znaczącym zmianom.

W wyniku inwentaryzacji siedlisk dokonano w latach 2016-2017 nowego rozpoznania i skartowania zbiorowisk roślinnych na obszarach NATURA 2000.

W świerkowym borze górnoreglowym w dalszym ciągu występuje wydzielanie posuszu czynnego świerkowego, nie podejmuje się  działań z uwagi na reprezentatywny charakter drzewostanu.

W wyniku corocznej inwentaryzacji drewna martwego (leżącego i stojącego)  stwierdzono nieznaczny wzrost masy tego drewna w borze górnoreglowym, rezerwatach i pozostałych drzeostanach reprezentatywnych oraz nieznaczną tendencję malejącą  na terenie pozostałych obszarów HCVF. 

4.   HCVF 4. Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych:

 Lasy glebochronne i wodochronne występujące na powierzchni 7131 ha

Efekt monitoringu: Stan przedmiotu ochrony - w/w lasów ochronnych nie pogorszył się.  

5.  HCVF 6.1 Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności:

Efekt monitoringu: Stan przedmiotu ochrony - w/w obiektów nie pogorszył się. Dla zabytkowego  cmentarza rodziny Salomonów w Niedzicy,  na podstawie wspólnej wizji terenowej z pracownikami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie, Delegatura  w Nowym Targu, zalecono prace konserwatorsko-remontowe nagrobka oraz wymianę drewnianych elementów ogrodzenia na nowe. Teren wokół w/w obiektów jest także monitorowany i utrzymywany w czystości.